بورس۲۴
1401/01/10
11:20
عملکرد سال ۱۴۰۰«ما» افشا شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش درآمد اسفند ماه شرکت بیمه ما منتشر شده که در ادامه درآمد ماهانه و تجمعی افشا شده است.

عملکرد سال 1400«ما» افشا شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش درآمد اسفند ماه شرکت بیمه ما منتشر شده که در ادامه درآمد ماهانه و تجمعی افشا شده است.


شرکت بیمه ما در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۲۸۵۱ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرده که ۴۲۷ میلیارد تومان در آذرماه صادر شده است.


ما
انتهای خبر

0
0