بورس نامه
1399/09/18
11:37
#شغدیر در صورت تثبیت روی مقاومت میتوان شرایط بهتری در این نماد دید فعلا خریدار ها قوی هستن

#شغدیردر صورت تثبیت روی مقاومت میتوان شرایط بهتری در این نماد دیدفعلا خریدار ها قوی هستن

انتهای خبر

0
0