پارسیس تحلیل
1400/12/26
15:45
#قشکر 🟢 شرکت شکر شاهرود 🔹 سرمایه : 246میلیارد تومان 🔹سود فصلی هر سهم1400 : بهار (-23 ریال) - تابستان (33ریال)- پاییز (9 ریال). 🔹سود فصلی هر سه...

#قشکر🟢 شرکت شکر شاهرود🔹 سرمایه : ۲۴۶میلیارد تومان🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (-۲۳ ریال) - تابستان (۳۳ریال)- پاییز (۹ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (-۲۲ ریال) - تابستان (۱۲ ریال ) - پاییز (۶ ریال ) - زمستان (-۱۰ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۲۲۶ میلیارد تومان (۱۱۳۰ درصد)📉اندیکاتورRSIا => ۶۲


📉 اندیکاتورMFIا => ۷۰


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۱۹۳۶ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۸ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: مثبت ۲ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۴۸ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۶۹ ٪


✔️بازدهی از کف ۱۴۰۰: منفی ۲۶ ٪


✔️بازدهی از سقف تابستان ۱۴۰۰: منفی ۵۵ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0