نوآوران امین
1399/09/04
19:52
معدنی دماوند (#کدما) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۲,۲۹۶.۹۷ درصدی ف...

معدنی دماوند (#کدما)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۲,۲۹۶.۹۷ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵,۴۷۴.۳ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸


✅رشد ۳۵.۱ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0