کانال افزایش سرمایه
1401/01/30
09:47
فاذر سهامدارانش را خیلی اذیت کرده جبران خوبی خواهد کرد یک رشد بزرگ انتظار دارم

فاذر سهامدارانش را خیلی اذیت کرده جبران خوبی خواهد کرد


یک رشد بزرگ انتظار دارمانتهای خبر

0
0