سیگنال طلایی
1399/10/05
13:34
#ومشان سهم کوچکی که یه اصلاح زمانی خنثی انجام داده مقاومت سقف تاریخی سهم 6300 تومان هست در صورت شکست این مقاومت وارد اهداف 8300 تومان بر اساس تحل...

#ومشانسهم کوچکی که یه اصلاح زمانی خنثی انجام داده مقاومت سقف تاریخی سهم ۶۳۰۰ تومان هست در صورت شکست این مقاومت وارد اهداف ۸۳۰۰ تومان بر اساس تحلیل موج صعودی و هدف ۱۰۰۰۰ تومان بر اساس تکمیکل روند حرکتی خواهد شدانتهای خبر

0
0