محسن حسنلو
1401/06/02
12:26
✅ نکته صف خرید سهم در کف و حجم چند برابری نسبت به میانگین ۱۰ روز گذشته. @HasanluMohsen

✅ نکتهصف خرید سهم در کف و حجم چند برابری نسبت به میانگین ۱۰ روز گذشته.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0