بورس۳۶۵
1399/08/25
14:27
💶 نمودار مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروز امروز سرانه فروش حقیقی 28 میلیون تومان بود و سرانه خرید حقیقی 22 میلیون توم...

💶 نمودار مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروزامروز سرانه فروش حقیقی ۲۸ میلیون تومان بود و سرانه خرید حقیقی ۲۲ میلیون تومان بود..در بازار امروز هر چند به واسطه عرضه آبشاری برخی از حقوقی ها قدرت فروشنده ها افزایش پیدا کرد اما قدرت خرید هم رو به بهبود است و امروز بازار خریدار خوبی هم داشت.....................


《تاریخ: یکشنبه ۲۵ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0