کدال۳۶۰
1400/05/04
14:00
#وسخراش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/04/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل و...

#وسخراش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسخراش با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۱۴,۹۴۲ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۶,۵۹۰,۸۱۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۱٪ به مبلغ ۷۳,۷۰۶,۸۰۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۵-۰۴ ۱۴:۰۰:۲۱ (۷۷۶۳۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0