کدال۳۶۰
1399/11/07
16:29
#پارتا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1...

#پارتا


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۶:۲۹:۴۷ (۷۱۷۰۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0