کدال۳۶۰
1401/05/30
15:14
#لخزر اساسنامه شرکت مصوب اساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ 1374/11/05 شرکت صنعتی پارس خزر با فایل های پیوست منتشر شد 1401-05-30 15:...

#لخزر


اساسنامه شرکت مصوباساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۰۵ شرکت صنعتی پارس خزر با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۵:۱۵:۲۸ (۹۲۶۹۱۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0