بانی فام
1399/10/07
07:54
#دیدبان_خبری_بازار #دی کمی از ان ناترازی ماهانه فاصله گرفته و شاید جز معدود دفعاتی باشد که تراز او مثبت شده 4465 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی...

#دیدبان_خبری_بازار


#دی کمی از ان ناترازی ماهانه فاصله گرفته و شاید جز معدود دفعاتی باشد که تراز او مثبت شده ۴۴۶۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۱۹۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده . تراز کل هنوز با شدت بالایی تا ۹ ماهه منفی است


@banifamانتهای خبر

0
0