تارگت بورس
1400/12/20
19:53
#شوینده شکست مقاومت محدوده 1500 در صورتیکه این محدوده حفظ گردد تارگت 1800 فعال خواهد شد

#شوینده شکست مقاومت محدوده ۱۵۰۰ در صورتیکه این محدوده حفظ گردد تارگت ۱۸۰۰ فعال خواهد شدانتهای خبر

0
0