بورس۲۴
1401/04/04
16:16
توضیحات «حافرین» در خصوص یک قرارداد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز نو آفرین بیان داشت بازگشت به قرارداد مدیریت پیمان نگهداری ۱۲ دستگاه لکوموتیو باری این شرکت به مبلغ ۴۴.۸۵۶ میلیارد ریال با شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس و حسب مذاکرات صورت گرفته از آنجاییکه رقم معین شده در قرارداد مزبور بخشی از بهای تمام شده درآمد عملیاتی لکوموتیوها (شامل حقوق و دستمزد پرسنل عملیاتی و نظارتی بوده) که پیش از این و در سال گذشته مستقیما از سوی شرکت به پرسنل مزبور پرداخت شده است لیکن در سال جاری بنا به سیاستهای داخلی بخشی از این امور و پرسنل مربوطه به شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس واگذار گردیده است. لذا عقد قرارداد مزبور تاثیر خاصی به لحاظ درآمدی و یا هزینه ای در روند مالی این شرکت نداشته و هزینه کرد معمول عملیاتی شرکت می باشد.

توضیحات «حافرین» در خصوص یک قرارداد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز نو آفرین بیان داشت بازگشت به قرارداد مدیریت پیمان نگهداری ۱۲ دستگاه لکوموتیو باری این شرکت به مبلغ ۴۴.۸۵۶ میلیارد ریال با شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس و حسب مذاکرات صورت گرفته از آنجاییکه رقم معین شده در قرارداد مزبور بخشی از بهای تمام شده درآمد عملیاتی لکوموتیوها (شامل حقوق و دستمزد پرسنل عملیاتی و نظارتی بوده) که پیش از این و در سال گذشته مستقیما از سوی شرکت به پرسنل مزبور پرداخت شده است لیکن در سال جاری بنا به سیاستهای داخلی بخشی از این امور و پرسنل مربوطه به شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس واگذار گردیده است. لذا عقد قرارداد مزبور تاثیر خاصی به لحاظ درآمدی و یا هزینه ای در روند مالی این شرکت نداشته و هزینه کرد معمول عملیاتی شرکت می باشد.

حافرین
انتهای خبر

0
0