محسن حسنلو
1399/08/25
11:29
#کالا ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۷ روز ✳️ دوره گردش کالا -- روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۱۹ روز ✳️ چرخه وجه نقد منفی -- روز ✳️...

#کالا✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۷ روز✳️ دوره گردش کالا -- روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۱۹ روز✳️ چرخه وجه نقد منفی -- روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری صفر درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0