اسمارت بورس
1399/11/10
17:44
#سپاها سیمان‌سپاهان‌ ♦️مقدار تولید #سپاها 236,300 تولید داشته است که نسبت به آذر ماه کاهشی 39.99%داشته است و از میانگین تولید 34.73% پایین تر بو...

#سپاها


سیمان‌سپاهان♦️مقدار تولید #سپاها ۲۳۶,۳۰۰ تولید داشته است که نسبت به آذر ماه کاهشی ۳۹.۹۹٪داشته است و از میانگین تولید ۳۴.۷۳٪ پایین تر بوده است.


♦️مقدار فروش #سپاها ۵۰۷,۲۸۱ بوده که نسبت به آذر ماه ۱۱.۲۵٪ کاهش پیدا کرده است و از میانگین خود ۲۳.۹۰٪ پایین تر بوده است.


♦️مبلغ فروش ۴۰۱,۷۴۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به ۳۷۰,۱۰۶ میلیون ریال آذرماه افزایشی ۸.۵۵٪داشته و این مقدار ۱۶.۱۳٪ پایین تر از میانگین آن بوده است .♌️انتهای خبر

0
0