بتاسهم
1399/10/04
16:04
#فایرا ابان و اذر شبیه هم بود . در اذر با فروش 5820 و ابان با فروش 5282 میلیارد ریالی مواجه بود مهر با فروش 5768 میلیارد ریالی مواجه شد نرخ ف...

#فایرا ابان و اذر شبیه هم بود .


در اذر با فروش ۵۸۲۰ و ابان با فروش ۵۲۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود مهر با فروش ۵۷۶۸ میلیارد ریالی مواجه شد


نرخ فروش مهر ۴۲۸,۷۵۳,۲۵۰ ریال بوده و ابان ۴۶۹,۵۶۰,۴۸۳ ریال و و اذر۵۱۴,۰۶۵,۵۴۴ ریال که رشد کرده استجمعا۹ ماهه ۴۶۶۳۵ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه این عدد ۴۰۶۷۷ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0