کدال۳۶۰
1399/08/24
13:09
#قجام آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم زمان برگزاری: 1399/0...

#قجام


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دومزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۱۳:۰۹:۴۹ (۶۹۱۷۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0