بورس۲۴
1401/03/07
11:11
افشای تغییرات صورت های مالی «قتربت»در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱.۱.۳۱

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت قند تربت حیدریه در خصوص تغییرات صورت های مالی دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱.۱.۳۱ شفاف سازی نمود.

افشای تغییرات صورت های مالی «قتربت»در دوره 9 ماهه 1401.1.31

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت قند تربت حیدریه در خصوص تغییرات صورت های مالی دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱.۱.۳۱ شفاف سازی نمود.شرکت در خصوص افزایش سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی نه ماهه سال منتهی به ۱۴۰۱.۱.۳۱ نسبت به شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰ عمدتا ناشی از افزایش مبلغ ۲۶،۳۰۱ میلیون ریال بابت سپرده های بانکی بوده است.


قتربت
انتهای خبر

0
0