نبسا
1399/10/28
18:07
#خودرو به کف قبلی بازگشت. حمایت معتبر در محدوده 225-250 تومان که میتواند همراه با واگرایی مثبت شود.

#خودرو


به کف قبلی بازگشت.


حمایت معتبر در محدوده ۲۲۵-۲۵۰ تومان که میتواند همراه با واگرایی مثبت شود.
انتهای خبر

0
0