بورس۲۴
1400/11/11
09:58
توضیحات «غشهد» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد ایران توضیحاتی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر نمود.

توضیحات «غشهد» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد ایران توضیحاتی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر نمود. لذا از دلایل عمده افزایش سود عملیاتی دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از فراوانی سیب صنعتی در بازار و افزایش میزان تولید کنسانتره شده است.غشهد
انتهای خبر

0
0