بتاسهم
1399/10/07
11:40
#افق هر ماه بهتر می شود اذر بهتر از ابان ، ابان بهتر از مهر بود در اذر 15050 میلیارد ریال ، ابان 14933 میلیارد ریال درامد داشت در مهر بهتر از ش...

#افق هر ماه بهتر می شود اذر بهتر از ابان ، ابان بهتر از مهر بود


در اذر ۱۵۰۵۰ میلیارد ریال ، ابان ۱۴۹۳۳ میلیارد ریال درامد داشت در مهر بهتر از شهریور بوده و ۱۳۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت


شهریور ۱۲۴۸۴ میلیارد ریال درامد داشته است


جمعا ۹ماهه به ۱۰۵۶۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه ۶۱۱۶۵ میلیارد ریال درامد داشته استانتهای خبر

0
0