بورس۲۴
1401/04/04
11:11
بررسی روند فروش در«بکهنوج»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در ۵ ماهه منتهی به خرداد ۱۱۶ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد. که از این مبلغ ۳۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

بررسی روند فروش در«بکهنوج»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در ۵ ماهه منتهی به خرداد ۱۱۶ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد. که از این مبلغ ۳۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

بکهنوجبکهنوج
انتهای خبر

0
0