کدال۳۶۰
1400/01/30
16:55
#خبنیان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بنیان دیزل 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1400/01/22 1400-01-30 16...

#خبنیان


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بنیان دیزل🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰-۰۱-۳۰ ۱۶:۵۵:۴۸ (۷۳۷۸۷۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0