بورس۳۶۵
1399/11/13
17:46
#فملی حقوقی فملی در مثبت ۵ درصد بیشتر از ۲۹ میلیارد تومان فروخت تا مانع رشد سهم شود و در منفی ۵ درصد خرید کند 99/11/13

#فملیحقوقی فملی در مثبت ۵ درصد بیشتر از ۲۹ میلیارد تومان فروخت تا مانع رشد سهم شود و در منفی ۵ درصد خرید کند۹۹/۱۱/۱۳
انتهای خبر

0
0