محسن حسنلو
1399/12/03
00:09
#کوثر 💢 بیمه کوثر 💢 سهم در تایم فریم روزانه در فاز اصلاح می باشد و انتظار می رود تا محدود مشخص شده، اصلاحی باشد. در حرکت آخر نمودار، در ۲۹ روز کا...

#کوثر💢 بیمه کوثر 💢سهم در تایم فریم روزانه در فاز اصلاح می باشد و انتظار می رود تا محدود مشخص شده، اصلاحی باشد. در حرکت آخر نمودار، در ۲۹ روز کاری ۱۶۵ درصد رشد داشته و فعلا در ۳۷ روز کاری ۴۹ درصد اصلاح داشته است و نشان از فروش ضعیف در نمودار می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0