بتاسهم
1399/08/24
04:02
کنفرانس خبری ترامپ:هیچ کس نمی داند رییس دولت بعدی چه کسی است.زمان مشخص می کند چه کسی در ژانویه کاخ سفید را اداره می کند.

کنفرانس خبری ترامپ:هیچ کس نمی داند رییس دولت بعدی چه کسی است.زمان مشخص می کند چه کسی در ژانویه کاخ سفید را اداره می کند.


انتهای خبر

0
0