سیگنال طلایی
1400/09/09
10:46
#شپلی احتمال نوسان منفی هاشو بردارید دست دست نکنید

#شپلیاحتمال نوسانمنفی هاشو بردارید دست دست نکنیدانتهای خبر

0
0