ساعت بورس
1400/04/13
09:18
... #سپیدار #زگلدشت #فگستر از محدوده #صف_فروش تا #صف_خرید فقط در 10 دقیقه ... ... 📊 📉

...#سپیدار#زگلدشت#فگستراز محدوده #صف_فروش تا #صف_خریدفقط در ۱۰ دقیقه ......📊 📉

انتهای خبر

0
0