حامیان بورس ایران
1399/08/18
12:16
تحرکات خوبی در سهام گروههای #ریالی مثل دارویی و غذایی و سیمانی و خودرویی دیده میشه طبیعتا مسیر رشد بازار با بایدن و کاهش دلار و تقویت ریال از سهام...

تحرکات خوبی در سهام گروههای #ریالی مثل دارویی و غذایی و سیمانی و خودرویی دیده میشهطبیعتا مسیر رشد بازار با بایدن و کاهش دلار و تقویت ریال از سهام ریالی میگذره و در کانون توجه قرار میگیرند

انتهای خبر

0
0