تجریش بورس
1399/09/03
10:40
بله اینم صف خرید سنگین #نطرین کانال تجریش بورس به اوج خود برگشته و فقط سهام رانتی را معرفی خواهم کرد 👏👏👌

بلهاینم صف خرید سنگین #نطرینکانال تجریش بورس به اوج خود برگشته و فقط سهام رانتی را معرفی خواهم کرد 👏👏👌انتهای خبر

0
0