اتاق فکر بورسی
1399/10/06
22:30
#ثاخت عبور از مقاومت مهم 500 رخ داده است در صورت پولبک به این محدوده احتمال افزایش تقاضا وجود دارد مقاومت بعدی در محدوده 600 قرار دارد .

#ثاخت


عبور از مقاومت مهم ۵۰۰ رخ داده است


در صورت پولبک به این محدوده احتمال افزایش تقاضا وجود دارد


مقاومت بعدی در محدوده ۶۰۰ قرار دارد .انتهای خبر

0
0