تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/18
10:13
تقریبا ۴۵ درصد به صعود شاخص امید داشتند و همچنان خوشبینی در بین بازار وجود دارد و این خوب نیست و صرفا ۳۳ درصد گفتند اصلاح ادامه دار باشد.

تقریبا ۴۵ درصد به صعود شاخص امید داشتند و همچنان خوشبینی در بین بازار وجود دارد و این خوب نیست و صرفا ۳۳ درصد گفتند اصلاح ادامه دار باشد.


انتهای خبر

0
0