بولتن اقتصادی
1399/08/22
21:52
خانم لاگارد (بانک مرکزی اروپا) : با کشف واکسن ، به وضوح چشم انداز جدیدی با خطرات اقتصادی کمتری را میبینم. فکر نمیکنم قرنطینه اقتصاد کامل کشورها د...

خانم لاگارد (بانک مرکزی اروپا) :با کشف واکسن ، به وضوح چشم انداز جدیدی با خطرات اقتصادی کمتری را میبینم.فکر نمیکنم قرنطینه اقتصاد کامل کشورها در این موج دوم شیوع بزرگ تصمیم مناسبی باشد.

انتهای خبر

0
0