کارگزاری آبان
1399/10/29
09:29
📊#رنیک اطلاعیه 99/10/29 *جنرال مکانیک* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته- گروه ب) منتهی به س...

📊#رنیک


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*جنرال مکانیک*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0