بتاسهم
1400/01/08
08:41
#زفکا در دی و بهمن اندکی بهتر شد سهم ابان به 286 میلیارد ریال و اذر 311 میلیاردریال رسید و در دی ماه 340میلیارد ریال فروش داشته و بهمن 321 میلیا...

#زفکا در دی و بهمن اندکی بهتر شد


سهم ابان به ۲۸۶ میلیارد ریال و اذر ۳۱۱ میلیاردریال رسید و در دی ماه ۳۴۰میلیارد ریال فروش داشته و بهمن ۳۲۱ میلیارد ریال


این سهم در اسفند به فروش ۳۳۷ میلیاردریالی رسیده است


مجموع فروش به ۳۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۹۵۴ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0