کدال۳۶۰
1401/02/19
10:19
#وثنو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 140...

#وثنو


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
🔹 سرمایه فعلی: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۶۷٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۵۸۹,۵۰۰ میلیون ریال- سود انباشته : ۴۱۰,۵۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۱۰:۱۹:۵۳ (۸۷۸۹۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0