کارگزاری آبان
1400/05/24
09:50
📈رايانه ای ها امروز متعادل داد و ستد می شوند.#آپ, #رانفور, #رتاپ, #سپ, #افرا و #ركيش با گرایشی منفی متعادل اند.در این میان #رافزا, #پرداخت, #مفاخر,...

📈رایانه ای ها امروز متعادل داد و ستد می شوند.#آپ, #رانفور, #رتاپ, #سپ, #افرا و #رکیش با گرایشی منفی متعادل اند.در این میان #رافزا, #پرداخت, #مفاخر, #مداران و #مرقام نیز مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0