بتاسهم
1399/10/04
19:55
#قلرست در اذر با فروش خوب 406 میلیارد ریالی به عدد 1161 میلیارد ریالی در 5 ماهه رسیده است حدود 2 برابر مدت مشابه قبل فروش داشته است

#قلرست در اذر با فروش خوب ۴۰۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۶۱ میلیارد ریالی در ۵ ماهه رسیده است حدود ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش داشته است


انتهای خبر

0
0