کانال تحلیلی پارسیس
1401/08/01
11:51
#کدال #تابستان1401 #شیمیایی #روانکار ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان1401 و مقایسه با تابستان 1400👇🏼" ➖ #شگویا سود 355ریالی : اف...

#کدال #تابستان۱۴۰۱
#شیمیایی #روانکار✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان۱۴۰۱ و مقایسه با تابستان ۱۴۰۰👇🏼"➖ #شگویا سود ۳۵۵ریالی : افت -۳٪


➖ #شسپا سود ۱۷۶ریالی : افت -۱۶٪


➖ #شرانل سود ۲۸۸۷ریالی : رشد ۲۳٪


➖ #دهدشت سود -۳ریالی : رشد ۳۳٪


➖ #کازرو سود -۹ریالی : رشد ۱۲٪


➖ #داراب سود ۰ریالی : افت -۱۰۳٪


➖ #فسا سود ۱۲ریالی :


➖ #شسم سود ۵۹۲۲ریالی :
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0