سیگنال یاب روزانه
1400/05/30
22:29
#اوان/درخواستی در صورت واکنش به هر یک از حمایت های مشخص شده و عبور از خط روند و محدوده مقاومتی 3760_3550 تومان، میتونه به اهداف مشخص شده برسه. 14...

#اوان/درخواستیدر صورت واکنش به هر یک از حمایت های مشخص شده و عبور از خط روند و محدوده مقاومتی ۳۷۶۰_۳۵۵۰ تومان، میتونه به اهداف مشخص شده برسه.۱۴۰۰/۰۵/۳۰
انتهای خبر

0
0