بورس۲۴
1401/02/31
14:18
«قشکر»از دلیل بیش از ۳۰ درصد سود (زیان) عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شکر توضیحاتی در خصوص دلیل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود (زیان) عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ارائه داد.

«قشکر»از دلیل بیش از 30 درصد سود (زیان) عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شکر توضیحاتی در خصوص دلیل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود (زیان) عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ارائه داد.شرکت اعلام نمود افزایش مقدار فروش محصولات و ارائه خدمات تصفیه کارمزدی شکر خام نسبت به دوره مشابه ۱۱۸ درصد و افزایش مبلغ فروش محصولات و ارائه خدمات تصفیه کارمزدی شکر خام نسبت به دوره مشابه ۱۱۹ درصد بوده است .


قشکر
انتهای خبر

0
0