مهدی رضایتی
1400/09/03
10:34
اولویت بندی قطعی سیمان در بین نمادهای بورسی شرکت های زیر وضعیت بهتری به لحاظ سهمیه گاز دارند: ساروج،آبیک،سشمال، ستران،سخوز، سبهان و تولید کننده ...

اولویت بندی قطعی سیماندر بین نمادهای بورسی شرکت های زیر وضعیت بهتری به لحاظ سهمیه گاز دارند:ساروج،آبیک،سشمال، ستران،سخوز، سبهان و تولید کننده های سیمان سفید.انتهای خبر

0
0