حامیان بورس ایران
1401/06/01
10:14
خودرویی ها قطعه سازان بانکی ها کشتیرانی فراکابی ها بازار دست ایناست سمت اسناست پول الان تو ایناست بقیه حرفها دیگه داستان تعریف کردنه

خودرویی ها


قطعه سازان


بانکی ها


کشتیرانی


فراکابی هابازار دست ایناست سمت اسناست پول الان تو ایناست بقیه حرفها دیگه داستان تعریف کردنهانتهای خبر

0
0