آرین تریدر
1399/10/06
22:00
————————————- ۵. #مرحله_تصمیمات ▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه تجدید ارزیابی: #فجام 450%| #گکوثر 3381% |#آسیا ...

————————————-


۵. #مرحله_تصمیمات


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#فجام ۴۵۰٪| #گکوثر ۳۳۸۱٪ |#آسیا ۹۴۸٪سود انباشته:


#کفرا ۵۶٪ | #دحاوی ۲۰۰٪ |#بورس ۱۰۰٪ |#سامان ۴۴٪ ( سایر اندوخته‌ها ) | #ونیکی ۱۵۰٪ | #وثوق ۴۱٪ | #وجامی ۵۸٪ |#سهگمت ۴۵٪ |#فملی ۹۷٪ |#نطرین ۴۰٪ |#خکار ۴۳٪ |#وآوا ۱۲۰٪ |#فخوز ۱۶۲٪ |#غگرجی ۱۵۰٪ | #مبین ۴۲٪|#فاما ۶۷٪|#فولاژ ۱۰۰٪ |#بنیرو ۲۰۰٪ |#وصنا ۱۵۰٪ |#دجابر ۱۰۰٪آورده نقدی:


#پکویر ۲۱۱٪| #تشتاد ۱۳۴٪ | #کفرا ۵۹٪ | #حکشتی ۳۲٪ | #وملل ۶۵٪ | #تکشا ۸۲٪ | #ساروج ۴۹٪ | #شجم ۴۴٪ | #کگهر ۱۰۳٪ | #غالبر ۳۲٪ | #افق ۲۰۰٪ | #فخاس ۳۲٪ | #کدما ۷۳۳٪ | #ثاخت ۵۰٪ |#بزاگرس ۲۶۰٪ |#وگردش۱۴۰٪ |#شصدف ۲۵۰٪ | #دسبحا ۱۹٪ |#ارفع ۳۳٪ | #ثپردیس ۱۸٪ |#ثشرق ۲۲٪ | #کگاز ۸۹٪ |#کاسپین۵۶٪ | #دتماد ۴۳٪ |#وسکرمان ۴۸۰٪ | #شاملا ۱۰۰٪ |#کخاک ٪۲۰۰ |#کایتا ۱۲۳۳٪ |#صبا ۲۰۰٪ |#وسنا ۴۲٪ |#کپشیر ۲۴۴٪ |#ساذری ۳۷۰۰٪ |#سپ ۶۷٪ |#تملت ۵۷٪ | #تنوین ۶۷٪ | #قجام ۱۰۸٪ | #شپارس ۵۱٪ | #اعتلا ۴۴٪ |#شلعاب ۲۷۵٪ |#دتوزیع ۱۰۰٪ |#گکیش ۶۰٪ |#هجرت ۱۲۲٪ |#دارو ۱۰۰٪ |#چکاوه ۱۸۰٪ |#دقاضی ۱۱۰٪ |#زفکا ۴۰۰٪تلفیقی:


#وتوکا ۷۷٪ (سودانباشته: ۵۹٪ - آورده نقدی ۱۸٪ )


#وآرین ۱۸۶٪ (سودانباشته: ۲۹٪ - آورده نقدی ۱۵۷٪ )


#غشوکو ۹۹۶٪ (سودانباشته: ۷۸٪ - آورده نقدی ۹۱۸٪ )


#دعبید ۱۰۳٪ (سودانباشته: ۱۰۱٪ - آورده نقدی ۲۲٪ )


#پترول ۲۵٪ (سودانباشته: ٪۷ - آورده نقدی ۱۷٪ )


#ختور ۲۵۰٪ (سودانباشته: ٪۱۱۷ - آورده نقدی ۱۱۳٪)


#تاصیکو ۵۵٪ (سودانباشته: ٪۱۰ - آورده نقدی ۴۵٪)


#ثتران ۵۰٪ (تجدید ارزیابی ۱۸٪ - آورده نقدی ۳۲٪ )


#تاپکیش ۲۰۰٪ (سودانباشته ۵۰٪ - آورده نقدی ۱۵۰٪ )


#شتران ۷۰٪ (سودانباشته ۲۵٪ - سایر اندوخته‌ها ۴۵٪ )


#اتکای ۲۳٪ (سودانباشته ۲۰٪ - سایر اندوخته‌ها ۳٪ )


#کهمدا ۱۵۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#فارس ۱۰۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#کاذر ۱۰۰٪ (سودانباشته ۴۹٪ - آورده نقدی ۳۰٪ )


#غمینو ۷۷٪ (سودانباشته: ٪۳۰ - آورده نقدی ۴۷٪)


#کتوکا ۴۱۳٪ ( آورده نقدی ۲۱۳٪ - سودانباشته ۲۰۰٪ )


#بنو ۹۱٪ (سودانباشته ۷۵٪- سایر اندوخته‌ها ۱۶٪)


#رتاپ ۶۵٪ (سودانباشته ۳۲٪ - آورده نقدی ۳۳٪ )


#بترانس ۸۷۱٪ ( سودانباشته ۷۰٪ - تجدید ارزیابی ۸۰۱٪ )


#پرداخت ۱۰۷٪(سودانباشته: ٪۴۷ - آورده نقدی۵۹٪)————————————-


۶. #مرحله_ثبت


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#فبستم ۴۴۵٪ | #کسرام ۱۵۳۵٪ | #تلیسه ۱۳۲۷٪ | #غدیس ۳۱۸٪ | #غشان ۶۸۷٪ |#بکهنوج ۲۴۳۶٪ |#البرز ۲۷۵٪|#ومعلم ۱۸۰٪سود انباشته:


#ساراب ۴۰٪ |#ساربیل ۱۰۰٪ | #وبوعلی ۸۸٪ | #درازک ۲۵٪ |#فرابورس ۱۰۰٪ | #فلامی ۲۳۳٪ |#بمیلا ۵۸٪ |#خکار ۵۰٪ |#خودکفا ۵۲۹٪ |#وصنا ۵۰٪ | #گشان ۱۸۵٪ | #شسینا ۴۰۰٪ | #قچار ۳۰۰٪ |#وبانک ۶۹٪ |#نوری ۲۰۰٪ |#شپنا ۴۹٪ | #کاما ۹۰۰٪ |#نطرین ۴۰٪آورده نقدی:


#دالبر ۱۸٪ | #ثغرب ۳۳٪ |#سیلام ۱۹۱٪ |#ثقزوی ۱۵۰٪ |#ثقزوی ۵۰٪ | #سمگا ۵۰٪ |#میدکو ۲۵٪ |#زقیام ۱۰۰٪ | #ثنور ۳۸٪ | #کگل ۱۰۸٪ | #دسانکو ۱۲٪ | #دیران ۹٪ |#دسبحان ۲۹٪تلفیقی:


#فاسمین ۲۰۰٪ (سودانباشته ۱۶۲٪ - سایر اندوخته‌ها ۳۸٪ )


#دابور ۵۵٪ ( آورده نقدی ۳۳٪ - سودانباشته ۲۲٪ )


#گکیش ۱۰۰٪ (سودانباشته: ٪۱۵ - آورده نقدی ۸۵٪ )


#فروس ۳۵۷٪ ( سودانباشته ۴۰٪ - تجدید ارزیابی ۳۱۷٪)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


💹پیشنهاد » گروه آرین تریدر حضور در مجامع شرکتهای با بنیادی قوی را توصیه مینماید .(🔔نکته : افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی از جذاب ترین + سودده ترین نوع افزایش سرمایه ها در بورس میباشند)
انتهای خبر

0
0