کدال۳۶۰
1401/05/30
16:33
#شدوص آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت دوده صنعتي پارس - نماد: شدوص با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-09...

#شدوص


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت دوده صنعتی پارس - نماد: شدوصبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۷۵۴۷۸ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۶:۳۴:۴۶ (۹۲۷۰۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0