بتاسهم
1400/05/24
13:46
افزایش سرمایه در #خمهر هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 4,747,718,566,000 ریال به مبلغ 6,627,718,566,000 ریال...

افزایش سرمایه در #خمهر


هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸,۵۶۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸,۵۶۶,۰۰۰ ریال (۴۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین مخارج سرمایه ای جهت اجرای طرح و سرمایه در گردش اقدام نماید.انتهای خبر

0
0