تکسهم ۹۸
1399/11/14
01:15
#سفارس سهم خط روند نزولی رو شکسته درحال پولبک به خط روند شکسته شده و مقاومت استاتیک هست . ♦️حمایت : 1650 تومان 🔷️مقاومت: 1860 2000 ت...

#سفارس
سهم خط روند نزولی رو شکسته درحال پولبک به خط روند شکسته شده و مقاومت استاتیک هست .♦️حمایت : ۱۶۵۰ تومان🔷️مقاومت: ۱۸۶۰ ۲۰۰۰ تومان✅اهداف: ۲۳۰۰ ۳۰۰۰تومان⚠️حدضرر: ۱۶۰۰ تومان
🔷️هلدینگ سیمانی ها با زیر مجموعه ای از اکثر سیمانی ها با NAVحدود ۳۰۰۰تومانافزایش سرمایه زیر مجموعه ها


گزارش های فوق العاده و افزایش سود ناخالص و در آمد های عملیاتی۹۹.۱۱.۱۳انتهای خبر

0
0