سهم گلچین
1401/02/31
21:26
#فگستر اطلاعیه 1401/02/31 *گسترش صنایع روی ایرانیان* 12ماهه منتهی به 1400/12/29(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۴۲ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 7 د...

#فگستر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*گسترش صنایع روی ایرانیان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۴۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#غبهنوش


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*بهنوش ایران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۵۹۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۴۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خریخت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*صنایع ریخته گری ایران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۳۲۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#دامین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*داروسازی امین*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۹۰ریال


درصد تقسیم سود: ۳۲ درصد
#ورازی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*بیمه رازی*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خاذین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*سایپا آذین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ (۲۸۱) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۴۳,۶۳۳ سود خالص محقق نمود .
#پلاست


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*پلاستیران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۷۲۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۲۳۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بعایق


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*عایق های الکتریکی پارس*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وسین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*بیمه سینا*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ (۳۶۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۵۹۱ ریال سود محقق نمود .انتهای خبر

0
0