کدال۳۶۰
1399/10/08
18:14
#ددام ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) 🔹 سرمایه فعلی: 920,223...

#ددام


❇️ پیشنهاد هییت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)🔹 سرمایه فعلی: ۹۲۰,۲۲۳ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۵٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۲۹,۷۷۷ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین مالی سرمایه در گردش🔹 تاریخ تصویب هییت مدیره: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۸:۱۴:۴۸ (۷۰۷۴۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0